Bijeenkomst begeleidingsgroep beter benutten

Op dinsdag 29 augustus 2017 heeft de gemeente met de begeleidingsgroep 'Beter benutten' de offerten doorgenomen van adviesbureaus. De begeleidingsgroep heeft de adviesbureaus gevraagd om de aanpassingen van maatregelen uit te werken in een uitvoeringsplan. De begeleidingsgroep is uiteindelijk tot een keuze van een adviesbureau gekomen om samen met hen het programma verder te ontwikkelen. De keuze van de begeleidingsgroep wordt besproken met de wethouder. Op dinsdag 12 september 2017 bespreekt het gekozen adviesbureau met de begeleidingsgroep de verdere aanpak.

In de begeleidingsgroep werken verschillende partijen (waaronder bewoners, ondernemers, Fietsersbond) met de gemeente aan een samenhangend pakket maatregelen. De leden van de begeleidingsgroep gaven aan dat het lastig was om de verschillende offertes met elkaar te vergelijken. Daarbij keken zij naar zowel de samenwerking met de begeleidingsgroep als de samenhang in de aanpak. Fia Vader, wijkvereniging Leidschendam-Zuid: ‘Ik ben blij dat we nu over deze offerten mogen meedenken. Vaak worden we pas betrokken als een bureau is geselecteerd.’ Dick Breedeveld, Fietsersbond, vult aan: ‘Ik vind het belangrijk om niet alleen naar de belangen van fietsers te kijken, maar naar alle belangen samen.’ Tot slot gaf iedereen aan dat er vertrouwen is in de aanpak, maar dat ze erg benieuwd zijn naar het vervolg. Vooral gezien de verschillende belangen.

Aan de bijeenkomst namen 10 leden van de begeleidingsgroep deel, waaronder een nieuwe vertegenwoordiger van Damplein.

6 maatregelen zijn besproken met de begeleidingsgroep:

  1. Verkeersveiligheid Damplein
  2. Infrastructuur in het Kwadrant: verder uitwerken hoe tweerichtingsverkeer op de Bachlaan en de Oude Trambaan gerealiseerd kan worden
  3. Herinrichting zuidkant Wijkerlaan  en Rembrandtlaan als schoolzone voor verkeersveiligheid, waarbij onder meer bouw- en vrachtverkeer speelt
  4. Dynamisch verkeersinformatiesysteem opening bruggen: onderzoek naar plaatsen waar signalering om het verkeer te informeren of de brug open staat
  5. Selectieve toegang Vlietbruggen: uitwerken hoe het selectief toelaten van verkeer over de Vlietbruggen kan worden ingericht
  6. Routering landbouwverkeer: onderzoek naar alternatieve routes voor tractoren om de Vliet over te steken.

Op 15 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de Vlietbruggen te ontlasten van doorgaand verkeer en de bereikbaarheid en veiligheid in de omgeving daarvan te verbeteren door aanpassingen in de bestaande infrastructuur. Hierbij is gekeken naar effecten op doorstroming, veiligheid, lucht, geluid en economie. De gemeente voert een aantal maatregelen in 2017 uit. Voorbeelden hiervan zijn aanpassing van de Damhouderstraat op de Nieuwstraat en vervanging van verkeerslichten op de Noordsingel. Het college komt met voorstellen om de parkeerdruk te verbeteren in het Damcentrum.