College tevreden met aangepast plan voor Schakenbosch

14 januari 2021
Algemeen
bovenaanzicht Schakenbosch

Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Schakenbosch is opnieuw door het college goedgekeurd. Op 7 juli 2020 stemde de gemeenteraad het toen ingediende bestemmingsplan en de bijbehorende zienswijzennota weg met een amendement. De gemeente, ontwikkelaar en andere betrokkenen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan aanpassingen van het bestemmingsplan en aanvullende afspraken gemaakt voor de realisatie van het plan. Zo is er onder andere nog een extra participatieronde georganiseerd.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Ik ben blij dat we een acceptabele route hebben gevonden om dit bestemmingsplan opnieuw voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Met dit plan realiseren we in de parkachtige omgeving de benodigde extra (sociale) woon-, zorg- en maatschappelijke voorzieningen waar we in deze gemeente behoefte aan hebben en waar onze inwoners om vragen. Zodoende maken we wonen in een groene, inclusieve en duurzame omgeving mogelijk en creëren we een openbaar park voor bewoners én bezoekers van Schakenbosch.”

Aanvullingen bestemmingsplan

De afgelopen maanden is gewerkt aan een bestemmingsplan waarin zowel tegemoet is gekomen aan de eerdere afspraken, als aan de wensen van de gemeenteraad en de uitkomsten van de extra participatieronde. Dit heeft niet geleid tot een heel nieuw bestemmingsplan. Er zijn aanpassingen in de toelichting op het plan gedaan en er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de ontwikkelaar.

Betrokkenheid van de omgeving

In het najaar van 2020 zijn verschillende gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd met betrokkenen en omwonenden. Daarin zijn belangen, zorgen en wensen uitgesproken over de herontwikkeling. Men ziet graag dat er in Schakenbosch een gemengd en gevarieerd woningbouwprogramma wordt gerealiseerd, dat het een park blijft en dat er gestart wordt met de bouw.

Aanpassingen aan het plan

Het aantal woningen dat op Schakenbosch gerealiseerd mag worden blijft 325. Bovendien blijft Schakenbosch haar groene karakter houden. Ongeveer drie kwart van het gebied blijft (semi) openbare ruimte en wordt blijvend ingericht als park. De gemeente wordt eigenaar van het park en neemt beheer en onderhoud op zich. De oorspronkelijke tien procent goedkope en middeldure woningen wordt aangevuld met vijf procent woningen in de sociale sector. Bovendien komen er meer zorgplaatsen dan eerder was voorzien.

Extra onderzoek

Een onafhankelijke partij heeft een second opinion uitgevoerd op alle milieueffect onderzoeken die eerder voor dit bestemmingsplan zijn uitgevoerd. Ook de stikstof berekening is geactualiseerd in november 2020. Het bestemmingsplan voldoet op alle punten aan de geldende milieunormen. De gemeenteraad verzocht in het amendement tot uitvoering van een Integrale milieueffectrapportage, een zogenaamde ‘MER’, voor Leidschendam-Noord. De uitvoering van zo’n onderzoek is voor de realisatie van dit project niet verplicht. Om wel gehoor te geven aan de oproep van de gemeenteraad en omwonenden, wordt los van dit project een integraal milieuonderzoek voor Leidschendam-Noord uitgevoerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten van de verschillende ontwikkelingen in Leidschendam-Noord. Beide onderzoeken worden in 2021 opgestart.