Coördinatieregeling Fonteinkerk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen: Ontwerp bestemmingsplan Fonteinkerk, Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Fonteinkerk en Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Fonteinkerk.

Op 6 mei 2020 heeft de gemeente in weekblad ’t Krantje, het Gemeenteblad en de Staatscourant gepubliceerd dat het ontwerp van de coördinatieregeling Fonteinkerk ter inzage ligt van 7 mei tot en met 17 juni 2020.

Ontwerp bestemmingsplan Fonteinkerk

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming op de plek waar het hoofdgebouw van de Fonteinkerk staat. Ter plekke zijn maximaal 19 woningen toegestaan. Verder voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van een parkeerterrein met 24 parkeerplaatsen.

Ontwerp omgevingsvergunning Fonteinkerk

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de volgende activiteiten:

  1. Bouw van een appartementencomplex ter plaatse van het huidige hoofdgebouw van de Fonteinkerk. Bij de bouwwerkzaamheden besluit het college tevens om ontheffing te verlenen van de gemeentelijke parkeereis op grond van paragraaf 2.11 van de Nota Parkeernormen 2012
  2. Uitvoeren van werkzaamheden. Het betreft hier grondwerkzaamheden op gronden met een hoge archeologische verwachting
  3. Wijzigen van een gemeentelijk monument. Het hoofdgebouw van de Fonteinkerk is een gemeentelijk monument, welke wordt gewijzigd om woningen te kunnen maken
  4. Maken van een uitweg. De parkeerplaatsen op eigen terrein worden door een uitweg ontsloten op de Fonteynenburghlaan
  5. Vellen van een houtopstand. Het gaat om het vellen van 11 bomen op het eigen terrein, waarvan vijf vergunningplichtig. Ter compensatie moeten minimaal vijf bomen worden herplant

Bijbehorende onderzoeksrapporten

Documenten op aanvraag (PDF, 203.3 KB)  

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Fonteinkerk

Het bouwplan voor de realisatie van 19 appartementen is gelegen binnen de geluidzones vanwege wegverkeerslawaai vanuit de Westvlietweg en de Fonteynenburghlaan. Om die reden is akoestisch onderzoek verricht. Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB vanwege de Westvlietweg en de Fonteynenburghlaan overschreden wordt. Het college is voornemens om grond van artikel 110a hogere grenswaarden vast te stellen voor de te bouwen appartementen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel 14 070 en vraag naar:

  • Maarten Middelbeek, voor het onderdeel bestemmingsplan
  • Marcel Vink, voor het onderdeel omgevingsvergunning
  • Marcel le Cointre, voor het onderdeel hogere grenswaarden