Gebiedsvisie buitengebied Stompwijk

De gemeente denkt na over de toekomst van het buitengebied van Leidschendam-Voorburg richting Stompwijk. Hiervoor wordt onder meer gesproken met bewoners en ondernemers. De 1e stap is een gebiedsanalyse, waarbij gekeken wordt naar alle kansen en opgaven die er voor het gebied zijn. Uiteindelijk moet er een visie komen waarin de toekomstige ontwikkeling van het gebied centraal staat.

Wat u moet weten

Er is in 2020 een gebiedsanalyse voor het buitengebied opgesteld. Hiervoor zijn onder meer enquêtes en interviews onder bewoners en ondernemers gehouden. Er zijn veel opgaven en kansen in het gebied.

Opgaves:

  • Afremmen van bodemdaling in delen van het veenweidegebied
  • Duidelijkheid voor de toekomst van landbouwbedrijven
  • Behouden van de landschappelijke waarde
  • Herstellen van natuur en biodiversiteit
  • Behouden van voorzieningen en sociale woningbouw

Kansen:

  • Op het gebied van duurzame energieopwekking
  • Ontwikkelen van recreatiebeleid en bijbehorende voorzieningen

Er zijn veel partijen betrokken, bijvoorbeeld het waterschap, de provincie, gemeente, bewoners, ondernemers en grondeigenaren. De volgende stap is dat de gemeente samen met deze partijen bekijkt welke opgaves en kansen in de gebiedsvisie verder uitgewerkt worden.
 

Documenten