Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inspraakprocedure Ontwerp Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen

14 mei 2024
Algemeen nieuws

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg heeft op 23 april 2024 ingestemd met de Ontwerp Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen. 

Deze Ontwerp Beleidsregels gaan over richtlijnen en voorwaarden voor het realiseren van collectieve scootmobielstallingen in Leidschendam-Voorburg. Bij het indienen van een vergunningaanvraag, wordt hieraan getoetst.

Met deze nieuwe regels wordt het bijvoorbeeld mogelijk om buiten een flat een scootmobielstalling te bouwen. Binnen in de bestaande gebouwen is er vaak geen plek om dit (brand)veilig te doen. 

De Ontwerp Beleidsregels zijn door het college vrijgegeven voor inspraak voor een periode van 4 weken van 15 mei tot en met 12 juni 2024. 

Tijdens de inspraakperiode kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal via de website  een inspraakreactie indienen op de Ontwerp Beleidsregels. Deze inspraakreactie kunt u richten aan het college, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van ‘zienswijzen Ontwerp Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen’. 

Ook liggen de stukken tijdens de inspraakperiode ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam.

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt samen met de definitieve Ontwerp Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen Leidschendam-Voorburg vóór het zomerreces van 2024 ter vaststelling aan het college voorgelegd. Indieners van een inspraakreactie worden persoonlijk geïnformeerd. Indien daar aanleiding toe is, zullen de Ontwerp Beleidsregels worden aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties.

Lees meer over de Ontwerp Beleidsregels collectieve scootmobielstallingen. externe-link-icoon