Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Investeringen regionale bereikbaarheid biedt kansen voor Leidschendam-Voorburg

14 november 2022
Algemeen nieuws

Rijk en regio zijn akkoord over een investering van 4,8 miljard euro om de bereikbaarheid in Zuid-Holland de komende jaren te verbeteren. Veel van de investeringen zijn ook goed voor de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg. De afspraken zijn gemaakt in het zogeheten Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).

Wethouder Jeffrey Keus (bereikbaarheid en mobiliteit): “Een flink aantal van deze investeringen biedt kansen voor de bereikbaarheid van onze gemeente. In het akkoord is ook een bedrag afgesproken voor de OV-plannen voor de CID Binckhorst. Er zijn nog steeds grote zorgen in Voorburg-West over de gevolgen van de komst van de tram op het woon- en leefklimaat, die neem ik serieus. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming gaan we in co-creatie kijken welke kansen er liggen in het gebied. Ik heb er vertrouwen in dat er voldoende geld beschikbaar komt voor de verbetering van Voorburg-West. Ook moeten we aandacht blijven houden voor de lange termijn. De mogelijke doortrekking van de verbinding naar Zoetermeer in de toekomst moet ondergronds, daar moeten we nu al het gesprek over aangaan, ook in het licht van het initiatief van de Huygenstunnel.”

CID Binckhorst

Met het akkoord komt geld beschikbaar voor de aanleg van de tramverbinding, aanpassing van spoorviaducten, aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen, zoals betere looproutes, fietspaden en meer deelmobiliteit en het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in bestaande wijken. De tramverbinding is nodig voor de bereikbaarheid, omdat er plannen zijn voor de bouw van 35.000 woningen in het gebied CID - Binckhorst. De financiële afspraken die nu tussen het Rijk en de regio zijn gemaakt zijn onder voorbehoud van de inhoudelijke besluitvorming over de OV-verbinding.

Zienswijzen

Afgelopen zomer konden belanghebbenden een zienswijze geven op de voorlopige voorkeur voor een tramverbinding tussen Den Haag Centraal, Voorburg station en Rijswijk/Delft. Er zijn veel zienswijzen binnengekomen waarin veel zorgen worden geuit over de voorlopige voorkeursvariant. De reactie op de zienswijzen wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming door het college en de gemeenteraad begin 2023.

Overige investeringen

Er is ook een flink aantal andere investeringen aangekondigd die een positief effect hebben op de bereikbaarheid van onze gemeente. De fiets en OV hebben een belangrijke plek in de plannen. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de fietsverbinding tussen onze gemeente en Leiden in combinatie met de verbreding van de A4 Burgerveen/N14. Daarnaast gaat de bereikbaarheid met het OV in en rond onze gemeente erop vooruit. Onder andere door het vaker laten rijden van Randstadrail lijnen 3 en 4 en de metrolijn E die allemaal door onze gemeente lopen. Ook zijn er plannen voor een snellere, comfortabeler en meer frequente busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden via de N206. Dit pakt gunstig uit voor de bereikbaarheid met het OV van Stompwijk. Langs de spoorlijn Leiden – Dordrecht worden verschillende stationsgebieden verbeterd, waaronder het stationsgebied Laan van NOI.