Inzage ontwerp huisvestingsverordening 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2023 ingestemd met de ontwerp Huisvestingsverordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2023. Deze verordening ligt van 9 tot en met 29 maart 2023 ter inzage voor inspraak.

Wat u moet weten

  • Tijdens de inspraakperiode kunnen belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie indienen op de ontwerp stukken
  • Uw inspraakreactie digitaal sturen kan via het contactformulier onder vermelding van 'Ontwerp Huisvestingsverordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2023'
  • Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt samen met de definitieve verordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd

Ontwerp Huisvestingsverordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2023