Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Inzage ontwerp Verordening Blijverslening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september 2021 ingestemd met de ontwerp Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburg. Deze verordening gaat over blijversleningen waarmee inwoners tegen een lage rente aanpassingen aan hun woning kunnen financieren zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Ter inzage

  • De ontwerp verordening ligt van 5 oktober tot en met 2 november 2021 ter inzage voor inspraak
  • Tijdens de inspraakperiode kunt u schriftelijk een zienswijze indienen op de ontwerp verordening. U kunt uw zienswijze schriftelijk richten aan het college. Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van ‘zienswijzen ontwerp Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburg’
  • U kunt de ontwerp verordening digitaal inzien. Het stuk ligt ook van 5 oktober tot en met 2 november 2021 ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam
  • Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt samen met de definitieve Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburg in het eerste kwartaal van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd