Klein Plaspoelpolder

Klein Plaspoelpolder verandert van een gebied met grote kantoren en bedrijven naar een groene, duurzame omgeving waar men prettig kan wonen en werken. Huidige en toekomstige bewoners, omwonenden en lokale ondernemers denken mee over de plannen.

Wat u moet weten

 • Het college wil de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum verbeteren
 • Om zonder beperkingen te kijken naar mogelijkheden is ruimte voor een brug gereserveerd. Deze ruimte is op het terrein van de voormalige Mebinlocatie en een gedeelte van het voormalige afvalbrengstation. Op deze plek wordt niet gebouwd totdat een definitief besluit is genomen
 • Er wordt gekeken op welke deellocaties van Klein Plaspoelpolder er gestart kan worden met de herontwikkeling
 • Ontwerp bestemmingsplan Klein Plaspoelpolder, dat de 1e helft van 2018 ter inzage heeft gelegen, is ingetrokken
 • Plannen voor het gebied zijn begin 2015 vastgelegd in de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder. Elk deelgebied heeft een 'spelregelkaart'. Hierin staan de basisregels waar bouwplannen aan moeten voldoen. Zo bewaken we onderdelen die we echt belangrijk vinden, zoals duurzaamheid. Maar we geven initiatiefnemers ook ruimte hun plannen in te vullen
 • Nieuwbouwlocaties in het gebied hebben verschillende eigenaren: een aantal is eigendom van de gemeente, andere van private eigenaren. De gemeente brengt een deel van de plankosten en kosten voor aanleg van openbare voorzieningen in rekening bij deze private eigenaren. Hiervoor sluiten wij met iedere eigenaar een overeenkomst

Wat er gaat gebeuren

 • Bestaande (kantoor)gebouwen worden vervangen door woningbouw. Voor de deelgebieden 2, 3 en 4 is vastgelegd dat de woningbouw voor 15% uit sociale huurwoningen en voor 15% uit middeldure huurwoningen moet bestaan. In nieuwe deelgebieden, zoals Triadome locatie, moet 30% van de woningen bestaan uit sociale huur
 • Langs de Vliet en Oude Trambaan komt een groen wandelpad
 • Er komt een doorgaand groen fietspad naar het Damcentrum
 • Tussen deze groene paden komen verschillende de nieuwbouwlocaties
 • Bewoners van de wijk Damsigt kunnen straks via een groene looproute naar de Vliet wandelen

Hoe bewoners meedenken

 • 15 bewoners denken in een klankbordgroep mee en adviseren over de spelregels. Deze zijn vastgelegd in een spelregelkaart. Hierin staan de voorwaarden voor woningbouw op een bepaalde locatie. Alle bouwplannen worden getoetst aan deze spelregelkaart
 • Een groep van 6 huidige en toekomstige bewoners beoordelen samen met de gemeente de plannen van de ontwikkelaars. Deze groep let naast financiële resultaten ook op de kwaliteit en duurzaamheid van de plannen en de manier waarop de ontwikkelaar samenwerkt met de omgeving

Deelgebieden

Project Klein Plaspoelpolder bestaat uit de volgende deelgebieden:

Deelgebied 1: Noord

 • De locatie omvat het stuk grond waar tot eind 2017 het Billitongebouw stond, de Dokter Van Zeelandstraat en de strook braakliggende grond achter het Speciaal Tribunaal voor Libanon
 • In de Spelregelkaart deellocatie noord Klein Plaspoelpolder (PDF, 6.73 MB) staan de voorwaarden voor dit deelgebied beschreven, namelijk een duurzame locatie met verschillende typen woningen van maximaal 3 bouwlagen. Groen en water zijn belangrijk. De groene uitstraling van de Oude Trambaan wordt versterkt en diverse waardevolle bomen blijven behouden. Voor voetgangers komt een brede groenstrook die aansluit bij de natuurvriendelijke oever langs de Plaspoelhaven. Op de plek waar het Billitongebouw stond worden 38 eengezinswoningen gebouwd. Door het faillissement van de aannemer is de oplevering vertraagd
 • De strook achter het Speciaal Tribunaal voor Libanon is in de zomer van 2018 door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verkocht aan BPD. Zij willen hier 14 koopwoningen bouwen, in dezelfde stijl als het Voorburgs Kwartier
 • Het onderzoek naar de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum heeft geen gevolgen voor dit deelgebied

Deelgebied 2: Total-tankstation

 • Grond onder het tankstation is van de gemeente en wordt tijdelijk verhuurd aan Total
 • In de Ontwikkelvisie voor Klein Plaspoelpolder is dit terrein aangewezen als accentlocatie. Hier wordt hogere bebouwing toegestaan. De gemeente onderzoekt of hier de meest duurzame plek van Leidschendam-Voorburg ontwikkeld kan worden
 • De ontwikkeling van dit deelgebied ligt tijdelijk stil in afwachting van het onderzoek naar de doorstroming en de bereikbaarheid van het Damcentrum
 • In de Spelregelkaarten deellocatie 2,3 en 4 (PDF, 13.38 MB) staan de voorwaarden voor dit deelgebied beschreven

Deelgebied 3A: Damsigt-kantoor

 • Het leegstaande kantoor Damsigt is eind 2018 door Damsigt Development verkocht aan Borghese Real Estate
 • Samen met deze eigenaar maken we een plan voor herontwikkeling van deze locatie
 • Het gebied heeft een sterke ruimtelijke relatie met deelgebieden 3B en 4
 • In de Spelregelkaarten deellocatie 2,3 en 4 (PDF, 13.38 MB) staan de voorwaarden voor dit deelgebied beschreven

Deelgebied 3B: Avalex en de gemeentewerf

 • Deze locatie is van de gemeente
 • Het afvalbrengstation van Avalex is sinds 2 juni 2018 gesloten
 • De gebouwen op dit terrein worden gesloopt, nadat de vleermuizen die hier nestelen een ander plekje hebben gevonden
 • In de Spelregelkaarten deellocatie 2,3 en 4 (PDF, 13.38 MB) staan de voorwaarden voor dit deelgebied beschreven

Deelgebied 4: Mebin

 • Grondverkoop gaat voorlopig niet van start in verband met het onderzoek naar de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum. Ruimte voor de aanleg van een brug is gereserveerd totdat een besluit is genomen
 • In 2019 is de betoncentrale gesloopt. De karakteristieke Mebin hijskraan, de bijbehorende kraanbaan en de rails staan er nog. De toekomstige ontwikkelaar zal onderzoeken of de kraan kan blijven staan
 • In de Spelregelkaarten deellocatie 2,3 en 4 (PDF, 13.38 MB) staan de voorwaarden voor dit deelgebied beschreven

Deelgebied 5: openbare ruimte en Triadome gebouw

Met openbare ruimte kunt u denken aan de herinrichting van de hoofdontsluiting, de doorgaande fietsverbinding (inclusief een brug), het wandelpad langs de Vliet (inclusief een brug), de groenblauwe as naast de Arcadeflat en een groen wandelpad langs de Oude Trambaan. Voorbereiding van de investeringen in de openbare ruimte zijn tijdelijk stilgelegd in verband met het onderzoek naar de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum.

Triadome gebouw

 • Het spiegelende Triadome gebouw langs de Vliet, is in 2019 door Syntrus Achmea verkocht aan Kingsbridge Investment. Kingsbridge wil op deze locatie woningen bouwen
 • Woningbouw op deze locatie moet voldoen aan de beleidsregels woningbouw. Dit betekent dat 30% van de woningen een sociale huurwoning moet zijn, bij voorkeur verhuurd door een woningcorporatie
 • Samen met de klankbordgroep en de omwonenden maken we een spelregelkaart. Hierin staan de basisregels waar een bouwplan aan moet voldoen. In deze spelregelkaart moet een openbaar wandelpad langs de Vliet en een doorlopend fietspad vanaf de Cornelis Voorhoevelaan naar het Damcentrum worden ingepast

Meer informatie

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen of wilt meedenken, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief

Overig