Ondernemen in LV - Economische agenda

De gemeente wil de lokale economie versterken. Daarom hebben we samen met ondernemers de Economische agenda opgesteld. Hierin staan plannen en activiteiten die bijdragen aan de plaatselijke bedrijvigheid en ondernemers ondersteunen bij hun ondernemerschap. De uitvoering ervan loopt van 2017 tot 2020.

Wat u moet weten

De thema's en daarbij horende initiatieven van de Economische agenda voor 2018 zijn:

De relatief beperkte ruimte voor bedrijvigheid zo goed mogelijk benutten

 • Actualiseren detailhandelsvisie

  We spelen in op kansen en ontwikkelingen in detailhandel. Door de juiste positionering geeft de komst van The Mall of the Netherlands kansen voor lokale winkeliers. Er komt duidelijkheid over de toekomst van winkelgebieden

 • Bouwstenen voor de Omgevingsvisie

  We onderzoeken behoeftes in de leef- en werkomgeving als basis voor een Omgevingsvisie in samenspraak met ondernemers en inwoners (Omgevingswet 2019)

 • Functieverandering glastuinbouwgebied Stompwijk

  We geven eigenaren en initiatiefnemers meer kansen door het verbreden van functies in de Meeslouwerpolder: een mix van groen, wonen, recreatie, glastuinbouw en bedrijvigheid. Zo brengt ondernemerschap meer waarde voor de polder

 • Verbeterkansen evenementenlocaties

  Er komt meer geschikte ruimte voor lokale en regionale evenementen, meer inzicht in mogelijkheden van locaties en een de juiste match tussen locatie en evenement. Geen fysieke belemmeringen meer bij terreinen bij kernwinkelgebieden

Dienstverlening aan ondernemers verbeteren, zodat we gemakkelijker en intensiever kunnen samenwerken

 • Intensiveren samenwerking ondernemers en gemeente

  We leren elkaar (beter) kennen door samen acties op te pakken. We versterken contacten tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente. We werken aan de juiste positionering in de regio en stimuleren innovatie

 • Verkenning snellere internetverbindingen

  We stimuleren aanbieders om sneller internet te realiseren zodat alle ondernemers en bewoners beter verbonden kunnen zijn.

 • Eén loketsysteem bij de gemeente

  Er is een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers. We leggen verbindingen binnen en buiten de gemeente en stimuleren samenwerking. We bieden professioneel advies en ondersteuning aan ondernemers.

 • Vereenvoudigen proces vergunningen evenementen

  Een vergunning aanvragen wordt eenvoudiger voor initiatiefnemers en organisatoren, zodat er meer evenementen kunnen plaatsvinden

 • Actualiseren marktverordening

  Er komt een duidelijke marktverordening, ontdaan van overbodige regels en administratieve lasten. We streven naar meer flexibiliteit om de markt aantrekkelijk te houden voor consumenten en marktkooplui

 • Uitrol pilot verlichte regels winkelgebieden

  We werken aan minder regels voor ondernemers in de winkelgebieden

 • Aanpassing gemeentelijk inkoopbeleid

  We maken een register met lokale ondernemers en kopen meer lokaal in door de kansen voor lokale ondernemers te vergroten

Leidschendam-Voorburg aantrekkelijk maken voor inwoners door te zorgen voor goede (economische) voorzieningen zoals evenementen en levendige winkelgebieden

 • Realiseren aanlegplaatsen bij Park Hoekenburg

  We maken meer aanlegmogelijkheden voor bewoners, recreanten en toeristen. We verbinden De Vliet met Park Hoekenburg en omgeving. We stimuleren combinatiebezoeken door waterrecreanten

 • Voltooien rondje De Vliet -Vlietland -Hollandse Plassen

  We zetten in op meer vaarroutes voor bewoners, recreanten en toeristen en brengen hiermee meer waterrecreanten en toeristen naar de gemeente

 • Positioneren merk Huygens

  We vergroten de bekendheid van het merk Huygens om meer bezoekers naar het Huygenskwartier en de historische musea te krijgen. We sluiten aan bij jongeren door samenwerking tussen onderwijs en gemeente

 • Marketing / communicatie Leidschendam Centrum

  We verbeteren het klimaat om ondernemerschap in Leidschendam Centrum te versterken. We vergroten de herkenbaarheid van het centrum als één levendig winkelgebied

 • Afvalreductie bij evenementen

  We roepen op om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Afvalreductie kan bewoners, ondernemers en bezoekers van evenementen inspireren

 • Inzet Projectenpot voor de creatieve industrie

  We streven naar een optimaal aanbod van culturele voorzieningen. We stimuleren creatieve industrie voor meer levendigheid. Uitwisseling tussen Cultuur Business en Community (CBC)

De kwaliteiten (voorzieningen, evenementen etcetera) van onze gemeente promoten, zodat we meer bezoekers en expats aantrekken

 • Realisatie Informatiepunt The Mall of the Netherlands

  We profileren activiteiten en bezienswaardigheden van de gemeente in The Mall of the Netherlands en stimuleren zo combinatiebezoeken

 • Integraal Promotieplan en uitvoering

  We promoten een levendige leefomgeving, vergroten de bekendheid en dragen de identiteit en kwaliteiten van de gemeente consequent uit

 • Focus op aantrekken expats

  We vergroten de bekendheid van de voor expats aantrekkelijke voorzieningen. Dit zorgt voor meer expats en daarmee meer bestedingen in de gemeente, en draagt bij aan het economisch internationale vestigingsklimaat

 • Organisatie en promotie Vlietdagen en andere evenementen

  Bewoners en ondernemers laten graag zien hoe fijn het is om te leven aan de Vliet; eeuwenoude waterverbinding tussen Leiden, Delft en Rotterdam. We vergroten de bekendheid van de Vlietdagen en andere evenementen buiten de gemeente

 • Opening toeristische seizoenen

  Het openen van een toeristisch seizoen geeft meer bekendheid aan de activiteiten en evenementen. Dit zorgt voor meer recreanten, toeristen en bezoekers en versterkt het profiel van de gemeente

 • Online recreatieve netwerkkaarten

  We geven meer bekendheid aan het voorzieningenaanbod en positioneren de gemeente als onderdeel van een groter recreatief netwerk

Heeft u zelf een initiatief of wilt u meedenken over de genoemde thema's, vul dan het contactformulier Economische agenda in.

Meer informatie

 • Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Documenten