Ontwikkeling glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder

Samen met eigenaren, ondernemers, bewoners en de provincie verkent de gemeente hoe de Meeslouwerpolder weer kan opbloeien. In dit glastuinbouwgebied staan steeds meer lege en verouderde kassen en schuren. De gemeente wil samen met betrokken partijen andere functies in dit gebied mogelijk maken. Deze ontwikkeling is in 2016 gestart en zal zo'n 15 jaar duren.

Wat u moet weten

  • Om goed te kunnen samenwerken, hebben de partijen gezamenlijk uitgangspunten en spelregels opgesteld. De gemeenteraad heeft ze in september 2017 vastgesteld
  • Ondernemers en eigenaars ontwikkelen zelf plannen. Initiatieven moeten passen bij de behoeften van de bewoners en ondernemers en bij de identiteit van Stompwijk. De gemeente, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen bespreken deze initiatieven en werken de plannen samen verder uit aan de hand van de uitgangspunten en spelregels
  • Op dit moment zijn de bestaande bestemmingsregels nog van toepassing. Dat betekent dat de vestiging van iets anders dan glastuinbouw nog niet mogelijk is. Dat kan pas als Provinciale Staten instemmen met een verruiming van de bestemming. De provincie werkt aan aanpassing van haar beleid. Zodra dat klaar is, probeert de gemeente zo snel mogelijk het bestemmingsplan aan te passen

Meer informatie

Tijdlijn

  • 2e kwartaal 2018: besluit Provinciale Staten over verruiming bestemming
  • 4e kwartaal 2017: start voorbereiding nieuw bestemmingsplan
  • 3e kwartaal 2017: akkoord uitgangspunten en spelregels voor transformatie
  • 2e helft 2016 / begin 2017: uitwerking initiatieven ondernemers op basis van toekomstscenario
  • Mei 2015: raad heeft voorstel voor ontwikkeling vastgesteld