Raadscommissies

Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over raadsvoorstellen of andere onderwerpen. Ook overleggen de raadscommissies met het college van burgemeester en wethouders over door het college verstrekte informatie of over het gevoerde bestuur.

Wat u moet weten

 • Gemeenteraad kent 2 raadscommissies met specifieke beleidsterreinen: commissie Samenleving en commissie Omgeving
 • Commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en toegevoegde commissieleden. Een toegevoegd commissielid is geen raadslid, maar staat wel op de kieslijst van de politieke partij die hij of zij in de commissie vertegenwoordigt. Elke commissie heeft een raadslid als voorzitter en wordt ondersteund door een commissiegriffier

Commissievergaderingen

De commissie Samenleving en de commissie Omgeving vergadert iedere 4 weken op maandag en dinsdag in de raadzaal van Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 in Voorburg. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Dat kan vanaf de publieke tribune of thuis (live) via internet. De periode van 4 weken loopt niet synchroon met een kalendermaand.

Werkterreinen

Commissie Samenleving

 1. Samenkracht en burgerparticipatie
 2. Wijkteams
 3. Inkomensregelingen
 4. Begeleide participatie
 5. Arbeidsparticipatie
 6. Maatwerkvoorzieningen
 7. Maatwerk dienstverlening 18+
 8. Maatwerk dienstverlening 18-
 9. Geëscaleerde zorg 18+
 10. Geëscaleerde zorg 18-
 11. Openbaar basisonderwijs
 12. Onderwijshuisvesting
 13. Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 14. Sportbeleid en activering
 15. Sportaccommodaties
 16. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
 17. Musea
 18. Cultureel erfgoed
 19. Media
 20. Volksgezondheid
 21. Bestuur
 22. Burgerzaken
 23. Crisisbeheersing en brandweer
 24. Openbare orde en veiligheid
 25. Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Commissie Omgeving

 1. Ruimtelijke ordening
 2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 3. Wonen en bouwen
 4. Verkeer en Vervoer
 5. Parkeren
 6. Recreatieve havens
 7. Openbaar vervoer
 8. Openbaar groen en (openlucht)recreatie
 9. Riolering
 10. Afval
 11. Milieubeheer
 12. Economische ontwikkeling
 13. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
 14. Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
 15. Economische promotie
 16. Begraafplaatsen en crematoria