Uw invloed

U kunt op diverse manieren invloed uitoefenen op de gemeenteraad. U kunt deelnemen tijdens de commissievergadering en beeldvormende raad of gebruikmaken van uw spreekrecht. Daarnaast kunt u een burgerinitiatief indienen of contact opnemen met een raadslid of fractie.

Spreekrecht burgers

Inspreken tijdens commissievergadering

Tijdens de commissievergaderingen krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd over onderwerpen op de agenda. Daarna hebben de raadsleden gelegenheid om u vragen te stellen.

Er mag niet worden gesproken over:

 • Besluiten waartegen bezwaar of beroep kan of kon worden ingediend
 • Personen (benoemingen, voordrachten e.d.)
 • Gedingen van ambtenaren of bestuurders waarover een klacht kan of kon worden ingediend

Inspreken tijdens beeldvormende raad

Tijdens de beeldvormende raad kunt u in gesprek gaan met raads- en commissieleden. U krijgt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die u aan de raad wilt voorleggen. U heeft een initiërende en actieve rol. De onderwerpen en de vorm waarin dit gebeurt is vrij. De beeldvormende raad voor inwoners is op dinsdagavond in de raadszaal van Huize Swaensteyn van 19:00 tot 20:00 uur.

In de 3de week van de maand, op dinsdagavond vanaf 19:00 uur, vindt beeldvorming plaats over onderwerpen die door het college worden aangedragen, of onderwerpen die de raad zelf van belang vindt. Dit wordt 'beeldvorming voor raad en college' genoemd. Als inwoner kunt u deze beeldvorming bezoeken. U kunt online de agenda bekijken.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de commissievergadering of de beeldvormende raad? Stuur dan een e-mail naar: griffie@lv.nl of bel naar: (070) 300 88 58. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer, het onderwerp en voor welke vergadering u zich aanmeldt.

 • Aanmelden voor commissievergadering kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering
 • Aanmelden voorbeeldvormende raad moet uiterlijk 3 weken vóór de vergadering aanmelden

De gemeente maakt filmopnamen van de comissie- en raadsvergaderingen. Wij publiceren deze opnamen online. Uw inspraakbijdrage en uw naam zijn daar onderdeel van.

Burgerinitiatief

Heeft u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels? Of meer sportvoorzieningen? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

 • U bent inwoner van Leidschendam-Voorburg
 • U maakt gebruik van het aanmeldformulier 'Burgerinitiatief'
 • U heeft 50 handtekeningen van inwoners verzameld, voorzien van naam en adres
 • Uw plan is niet eerder in de gemeenteraad behandeld
 • Uw plan gaat niet over privézaken

Op het moment dat uw plan op de agenda van de gemeenteraad komt, krijgt u een uitnodiging om het toe te lichten.

Aanmelden burgerinitiatief (PDF, 8.63 KB)

Contact met raadslid of fractie

U kunt direct contact opnemen met een raadslid of fractie. De griffie kan u hier ook bij helpen.

Brief sturen

Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam

 • U krijgt binnen 2 weken schriftelijk bericht over hoe uw brief in behandeling wordt genomen
 • De gemeenteraad behandelt brieven in hun vergadering bij het agendapunt 'ingekomen stukken'. Daardoor is uw brief automatisch openbaar. Wilt u dit niet, vermeld dit dan in de brief