Voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerverhuur

Voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerverhuur Leidschendam-Voorburg 2020 is vanaf 16 juli 2020 geldig. Dit besluit regelt het verbod op woningsplitsing en kamerverhuur gedurende een periode van maximaal 1 jaar.

Dit verbod is niet van toepassing op de volgende situaties:

  • Inmiddels ingediende aanvragen die nog in behandeling zijn
  • Eerder verleende omgevingsvergunningen
  • Situaties waar woningsplitsing en kamerverhuur inmiddels zijn gerealiseerd

Uitgezonderd van dit verbod zijn hospitabewoning en mantelzorgwoningen, waarbij maximaal 2 personen, onder voorwaarden, inwonen bij de hoofdbewoner.

Lees het volledige document op de website Ruimtelijke plannen.nl

Ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2020 ingestemd met de ontwerp Beleidsnota woningsplitsing en kamerverhuur Leidschendam-Voorburg 2021 en de ontwerp Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019.

Van 16 december 2020 tot en met 12 januari 2021 liggen de stukken ter inzage en kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van ‘zienswijzen Beleidsnota woningsplitsing en kamerverhuur en / of wijziging Huisvestingsverordening’.

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in 2 inspraakverslagen. Deze verslagen worden, samen met de definitieve Beleidsnota woningsplitsing en kamerverhuur en wijziging Huisvestingsverordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.