Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Voortgang inzet gemeente voor ontheemden uit Oekraïne

28 februari 2023
Algemeen nieuws
Ontheemden Oekraïne

De laatste Oekraïense ontheemden uit de gemeente die zich hadden aangemeld voor een woonruimte op Vlietweg 16-17 zijn in december 2022 verhuisd. Er wonen nu 214 mensen op Overgoo. In totaal zijn er nu 344 Oekraïense ontheemden ingeschreven, daarvan zijn er 100 onder de 18 jaar. Dit aantal schommelt, mensen gaan soms terug naar Oekraïne of vertrekken naar een andere gemeente.

Voordat de locatie open ging is er contact geweest met omwonenden. De afgelopen maanden heeft het college geen meldingen of klachten gehad van overlast. Het omwonendenoverleg op 23 januari bevestigde dit beeld. Omwonenden met zorgen kunnen altijd terecht bij het Leger des Heils op de locatie Vlietweg 16-17. Zij voeren het sociaal beheer van de locatie uit.

Sociale voorzieningen: zorg en ondersteuning, inkomen, onderwijs en taal

De taak van de gemeente voor Oekraïense ontheemden raakt veel verschillende leefgebieden. Deze zijn veelal opgenomen in de landelijke Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Deze regeling wordt naar verwachting in 2023 omgezet worden naar een tijdelijke Wet Oekraïne. De regels voor opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland veranderen regelmatig. De gemeente volgt deze ontwikkelingen op de voet om wijzigingen die door de gemeente uitgevoerd moeten worden op tijd door te voeren.

Zorg en ondersteuning

Oekraïense ontheemden kunnen gebruik maken van de landelijke speciale Regeling Medische zorg Oekraïne (RMO). Tijdens een bijeenkomst voor alle Oekraïners in de gemeente is informatie gegeven over de toegang tot zorg, de mogelijkheden voor Wmo en Jeugdhulp en de beschikbare hulp vanuit de GGD. Zij kunnen bij huisartsenpraktijk Binckhorst in Den Haag terecht omdat de huisartsen in Leidschendam-Voorburg geen capaciteit hebben.

Inkomen

Oekraïense ontheemden die geen inkomen uit werk hebben, ontvangen leefgeld via de gemeente. Vanaf 1 februari 2023 is het leefgeld voor eten, kleding, andere persoonlijke uitgaven en de toelage bij een gastgezin (de wooncomponent) veranderd. Het bedrag is veranderd omdat er landelijk nieuwe regels zijn. Dit gebeurt om het leefgeld eerlijker te maken in vergelijking met andere groepen in Nederland zoals asielzoekers, statushouders en Nederlanders met een bijstandsuitkering. De regels voor Oekraïense ontheemden, zijn nu meer gelijk gemaakt met regels voor andere groepen die financiële steun krijgen. Oekraïense ontheemden die leefgeld ontvangen zijn per brief geïnformeerd over de wijzigingen.

Onderwijs

Op locatie De Haar is op 7 juni 2022 gestart met het geven van onderwijs aan ontheemde Oekraïense kinderen. Op dit moment gaan 41 kinderen uit Leidschendam-Voorburg naar De Haar. De kinderen krijgen 1/3 Nederlandse taal, 1/3 vakonderwijs (zoals rekenen en Oekraïense taal) en 1/3 sociaal emotionele ontwikkeling (waaronder sport- en spel). Er werken Nederlandse en Oekraïense leraren op de school. Locatie De Haar valt onder basisschool De Trampoline van Lucas Onderwijs. 15 kinderen gaan naar ISK Johan de Witt college in Den Haag of bij een andere gemeente naar school.

Taal

De Nederlandse taal is een voorwaarde voor zelfstandigheid & zelfredzaamheid. Vanaf eind januari 2023 zijn er een aantal groepen voor taalles gestart.  

Vervolg

Gezien het huidige verloop van de oorlog is de verwachting dat veel Oekraïense ontheemden niet op korte termijn terugkeren en dat de instroom gestaag blijft voortduren. Vanwege dit lange termijn vooruitzicht vraagt dit een structurele inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. De werkzaamheden worden toegevoegd aan het reguliere werk.