Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen en een financiële tegemoetkoming vragen. Een dwangsom vraagt u schriftelijk aan.

Wat u moet weten

  • In de wet staat de beslistermijn genoemd waarbinnen de gemeente moet beslissen. Staat er geen termijn genoemd in de wet, dan geldt een redelijke termijn van meestal 8 weken
  • Voor een bezwaar geldt dat de gemeente binnen 6 weken moet beslissen. Bij het inschakelen van de adviescommissie voor bezwaarschriften is dit 12 weken
  • Na uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom)

Afwijken van de beslistermijn

De gemeente mag de beslistermijn verlengen met 6 weken. Bovendien mag de beslistermijn verlengd worden als de gemeente aanvullende informatie bij u opvraagt, wacht op informatie uit het buitenland of als in overleg wordt ingestemd met het verlengen van de beslistermijn.

Lees meer over Rijksoverheid: dwangsomregeling