Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen en een financiële tegemoetkoming vragen. Een dwangsom vraagt u schriftelijk aan.

Wat u moet weten

  • In de wet staat de beslistermijn genoemd waarbinnen de gemeente moet beslissen. Staat er geen termijn genoemd in de wet, dan geldt een redelijke termijn van meestal 8 weken
  • Voor een bezwaar geldt dat de gemeente binnen 6 weken moet beslissen. Bij het inschakelen van de adviescommissie voor bezwaarschriften is dit 12 weken
  • Na uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom)

Afwijken van de beslistermijn

De gemeente mag de beslistermijn verlengen met 6 weken. Bovendien mag de beslistermijn verlengd worden als de gemeente aanvullende informatie bij u opvraagt, wacht op informatie uit het buitenland of als in overleg wordt ingestemd met het verlengen van de beslistermijn.