Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Geluidskaarten

De overheid heeft regels opgesteld om mensen te beschermen tegen geluidhinder. Deze regels vindt u in de Wet milieubeheer. Gemeenten zijn verplicht om elke 5 jaar het omgevingslawaai in kaart te brengen en daarna een actieplan op te stellen voor het aanpakken van problemen. De geluidskaarten van de situatie in 2021 zijn vastgesteld.

Wat u moet weten

  • Op de kaarten vindt u de jaargemiddelde geluidsniveaus (voor het hele etmaal en voor de nacht) die veroorzaakt worden door wegverkeer en railverkeer. Het peiljaar is 2021. De kleuren op de kaart geven de hoogte van het gemiddelde geluidsniveau aan. Geluidsniveaus van 55 decibel of minder gelden als redelijk. Een geluidsniveau tussen de 55 en 65 decibel is matig tot onvoldoende
  • Op deze kaarten is geen inspraak mogelijk. De geluidsbelastingkaarten vormen de basis voor de actualisatie van het huidige Actieplan geluid 2018-2023 dat uiterlijk op 18 juli 2024 door de gemeente wordt vastgesteld. In het actieplan zijn beleidsregels en concrete maatregelen opgenomen die de gemeente inzet om de geluids situatie te verbeteren. U kunt op het ontwerp-actieplan, dat naar verwachting in het najaar van 2023 ter inzage wordt gelegd, een zienswijze in dienen

Meer informatie