Schakenbosch

Op het terrein van Schakenbosch worden maximaal 325 woningen gebouwd waarvan 10% zorgwoningen zijn. De projectontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld met aandacht voor het groene karakter en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het bijzondere en open karakter van het gebied blijft zo behouden en waardevolle, oude gebouwen worden waar mogelijk hergebruikt.

Wat u moet weten

 • Om woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure hiervoor is in gang gezet. Er zal een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar worden afgesloten
 • De ontwikkelaar wil een zorgcentrum realiseren. Enkele omwonenden hebben daarop een voorstel voor een zorginitiatief ingediend
 • Er is een particulier initiatief voor een leerwerkbedrijf ingediend waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kunnen krijgen. In overleg met de initiatiefnemers wordt onderzocht hoe deze initiatieven uit te werken
 • Als locatie voor het zorgcentrum en het leerwerkbedrijf wordt gedacht aan het Veurhuis. Het Veurhuis zou daarnaast mogelijk kunnen dienen als wijkcentrum of ontmoetingscentrum, met wellicht een buurtrestaurant
 • De JGZ- en GGZ-inrichtingen blijven op het terrein
 • Er wordt een klankbordgroep samengesteld

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Documenten

Tijdlijn

 • Tussen 2020 en 2026: gefaseerde oplevering van het plan
 • 2019: start 1e fase woningbouw
 • 2e kwartaal 2018: ontwerpbestemmingsplan ter inzage
 • 12 december 2017: het ruimtelijk kader Schakenbosch is door de gemeenteraad vastgesteld. In de vergadering is een motie aangenomen om medewerking te verlenen aan een zorginitiatief en het verkennen van de mogelijkheid van een leerwerkbedrijf in Schakenbosch
 • 10 oktober 2017: concept-ruimtelijk kader besproken in commissie Openbaar Gebied
 • 29 augustus 2017: concept-ruimtelijk kader gepresenteerd bij de OpenRaadhuisAvond
 • 20 april 2017: informatieavond inzien concept-ruimtelijk kader. De reacties van die avond zijn uitgewerkt en betrokken bij de besluitvorming
 • November 2016: inloopavond waar de beoogde ontwikkeling is aangekondigd