Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie duurzame initiatieven

Sport-, wijk-, culturele-, maatschappelijke-, en scoutingsverenigingen en stichtingen kunnen de subsidie aanvragen als zij hun vereniging of stichting willen verduurzamen. Naast het bestaande aanbod van duurzaamheidsregelingen voor het verenigingsleven is er €15.000 subsidie beschikbaar per jaar voor de komende 4 jaar voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. Vraag de subsidie digitaal aan via het subsidieportaal.

Wat u moet weten

U kunt aan de volgende duurzame initiatieven denken die in aanmerking komen voor subsidie:

 • Het treffen van energiebesparingsmaatregelen
 • Het vergroenen van eigen terrein: aanbrengen verticale begroeiing, inheemse planten, geveltuinen en actie steenbreek)
 • Het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit: bijvoorbeeld door maken of plaatsen insectenhotel en/of vogelkasten
 • Klimaatadaptatie: kopen en installeren van regentonnen
 • Het opruimen van zwerfafval: kosten voor organisatie en materialen en dergelijke
 • Het voorkomen en scheiden van afval: bijvoorbeeld introductie van hergebruikbare bekers en/of aanschaf afvalemmers voor het scheiden van afval
 • Het verstrekken van informatie aan leden over duurzaam gedrag: bijvoorbeeld  inzet posters en flyers en/of lezingen

De bovenstaande lijst dient als inspiratie. Als u initiatieven wilt nemen die niet op de bovenstaande lijst vermeld staan, wordt per aanvraag bekeken of uw organisatie aanspraak maakt op de subsidie.

Subsidiebedrag

Het maximum subsidiebedrag waarop een vereniging aanspraak kan maken, is afhankelijk van het aantal leden van de desbetreffende vereniging. Hiermee wordt beoogd om verenigingen te subsidiëren naar omvang. 

 • Verenigingen tot 500 leden mogen maximaal €1.000 aan subsidie aanvragen
 • Verenigingen met een ledenaantal vanaf 501 tot 1.000 leden mogen maximaal €2.000 aan subsidie aanvragen
 • Verenigingen met een ledenaantal vanaf 1001 leden mogen maximaal €3.000 aan subsidie aanvragen
 • Stichtingen en maatschappelijke organisaties hebben geen leden. Zij kunnen maximaal €1.000,-ubsidie aanvragen

Aanvullende voorwaarden

 • Bij de subsidieaanvraag dient een offerte te worden bijgevoegd
 • De vereniging of stichting kan maximaal 1 keer per jaar een subsidieaanvraag indienen
 • Het duurzame initiatief wordt pas uitgevoerd nadat de subsidieaanvraag is ingediend bij het college
 • De activiteit vindt plaats tussen 1 januari en 31 december van het lopende kalenderjaar
 • De subsidie mag worden gestapeld met landelijke en/of gemeentelijke subsidieregelingen. De aanvragende vereniging verklaart hierbij echter wel dat er geen sprake is van dubbele subsidiëring van dezelfde kosten in het aanvraagformulier
 • Bij het verantwoorden van de subsidie wordt de factuur en de betaalbewijzen bijgevoegd

Waar kun je nog meer subsidie aanvragen?

 • Bij Vlietwensen kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven gericht op het verbeteren van de buurt
 • Bij het Rijk kunnen (amateur)sportorganisaties subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op onder meer energiebesparing. Dit heet de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’: BOSA