Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Prestatieafspraken Sociaal wonen

Gemeente, huurdersraad Vidomes, huurdersvereniging Respectus, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest hebben prestatieafspraken gemaakt waarmee zij tot en met 2025 aan de slag gaan.

Vidomes, WoonInvest , Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus

Gemeente, Huurdersraad Vidomes, Huurdersvereniging Respectus en woningcorporaties Vidomes en WoonInvest Voor de periode tot en met 2025 gaan de afspraken over langer zelfstandig wonen, betaalbaarheid van woningen, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Langer zelfstandig wonen

Samen met welzijns- en zorgorganisaties gaan de partijen aan de slag met de uitvoering van het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen, dat eerder in 2021 is vastgesteld. In 2022 komen er bijvoorbeeld meer flatcoaches bij. Zij zorgen ervoor dat mensen elkaar leren kennen, samen aan activiteiten deelnemen en elkaar helpen. Zo ontstaat een gevoel van saamhorigheid en is professionele hulp soms (nog even) helemaal niet nodig. En is er wel hulp nodig of zijn er problemen? Dan signaleren de flatcoaches dit snel en kunnen ze mensen doorverwijzen voor passende zorg of begeleiding. De woningcorporaties maken de komende 10 jaar een aantal complexen waar veel ouderen wonen toegankelijk, zodat bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De woningcorporaties krijgen hiervoor subsidie van de gemeente.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Om doorstroming naar passende woningen te stimuleren komt er vanaf 2022 een doorstroommakelaar. De doorstroommakelaar helpt inwoners bij het proces van verhuizen vanuit een (te) grote woning naar een geschiktere woning. In 2022 hopen de corporaties twaalf doorstromingen te realiseren. Meer informatie op de website WoonInvestexterne-link-icoon. Ook gaat de gemeente de samenwerking tussen projectontwikkelaars en de woningcorporaties bij nieuwbouw nog verder versterken.

Leefbaarheid

De partijen hebben afgesproken om gezamenlijk de verantwoordelijkheid op te pakken voor de bestrijding van overlast door (zwerf)afval en plaagdieren, en nemen maatregelen om vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen. Ook bieden de partijen ruimte voor initiatieven van bewoners als het gaat om leefbaarheid. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het indienen van een bewonersinitiatief bij Vlietwensen. Ook wordt er komend jaar een plan uitgewerkt voor het inzetten van ‘Lief en leedstraatjes’.

Duurzaamheid

De partijen werken samen aan de uitvoering van de WarmteTransitieVisie (WTV). Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de proeftuin aardgasvrije wijken (PAW) in de wijk De Heuvel/Amstelwijk. Ook wordt gekeken hoe knelpunten met water, hitte en droogteoverlast aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door het samen met bewoners nemen van maatregelen die goed zijn voor het klimaat, zoals het vergroenen van tuinen, daken en gevels van wooncomplexen en buitenruimte.

Jaarschijf 2024 Vidomes, WoonInvest , Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus

Partijen hebben een Jaarschijf 2024 gemaakt. Dit zijn aanvullende prestatieafspraken en gaan over langer zelfstandig wonen, betaalbare en beschikbare woningen, nieuwbouw, leefbaarheid en duurzaamheid.

Staedion

De gemeente en de woningcorporatie Staedion hebben prestatieafspraken gemaakt waarmee zij tot en met 2025 aan de slag gaan. Deze hebben betrekking op het sociaal domein, betaalbaarheid, beschikbaarheid, wijkgericht werken en duurzaamheid. Staedion gaat de komende jaren verder met de verkoop van 58 zelfstandige huurwoningen in Leidschendam-Voorburg, in eerste instantie met 16 woningen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Uitgangspunt is het zoveel mogelijk behouden van de sociale huurwoningvoorraad in het licht van de actuele ontwikkelingen. Verkoop vormt een strategie om de woningvoorraad aan te passen aan de eisen voor huidige en toekomstige doelgroepen en is nodig om de investeringen door de woningcorporaties te financieren.

Leefbaarheid

Melding van signalen van zorg of overlast verloopt via maatschappelijke partners in de wijk en de gemeentelijke gebiedsregisseurs.

Duurzaamheid

In het kader van de regionale prestatieafspraken maken partijen afspraken over het aanbrengen van voorzieningen voor duurzaam energiegebruik of het ondersteunen van huurders hierbij, zoals zonnepanelen, grondwaterpompen en warmte-koude opslaginstallaties.

Wassenaarsche Bouwstichting

De partijen hebben afgesproken de bestaande sociale huurwoningen te behouden. De Wassenaarsche Bouwstichting is voornemens de duurdere huurwoningen met een huurprijs boven de huurprijsgrens te verkopen.  

Leefbaarheid

De melding van signalen van zorg of overlast verloopt via maatschappelijke partners in de wijk en de gemeentelijke gebiedsregisseurs.

Duurzaamheid

De partijen werken samen aan een lokaal plan voor energiebesparing. De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor financiële ondersteuning daarvoor.