Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Privacy

De gemeente beschikt over veel informatie van haar inwoners. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en uw informatie is bovengemiddeld beveiligd. Alles wat wij doen met uw informatie is ondergebracht in 6 categorieën. Per categorie geven wij aan wat wij doen, wat wij niet doen en geven wij aanvullende informatie vanuit onze praktijk.

Privacybeleid

Publieke taak

 • De gemeente gebruikt uw informatie als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar publieke taak of haar wettelijke plicht. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een uitkering, het financieren van zorg of het handhaven van de openbare orde
 • De wet bepaalt wat onze taken zijn. Wij mogen niet zelf bepalen waarvoor wij uw informatie gebruiken. Ook niet als gebruik van informatie efficiënt of handig is
 • Welke informatie wij van u gebruiken, hangt af van de diensten die u van de gemeente ontvangt. Wij werken aan een overzicht

Leveranciers en diensten

 • Soms is het nodig dat externe partijen toegang hebben tot onze informatie. Denk bijvoorbeeld aan automatiseringsdiensten of aanbieders van gehandicaptenvervoer. Zij krijgen dan toegang tot onze systemen of ontvangen hieruit informatie. De gemeente blijft (eind)verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met uw informatie
 • Wij zorgen dat externe partijen uw informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij het hebben gekregen. Wij leggen afspraken over het zorgvuldig en veilig omgaan met informatie vast in een ‘verwerkersovereenkomst’
 • we werken aan een overzicht van partijen waarmee wij een ‘verwerkersovereenkomst’ hebben gesloten

Onderzoek

 • De gemeente wil haar taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruikt de gemeente informatie van inwoners voor onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele personen
 • Wij maken geen ‘klantprofielen’ van onze inwoners. Wij gebruiken informatie wel om bijvoorbeeld risicogroepen in kaart te brengen. Zoals bij het opsporen van uitkeringsfraudeurs. Als wij beoordelen dat iemand tot een bepaalde risicogroep behoort, kunnen wij altijd uitleggen hoe wij tot die beoordeling zijn gekomen. Wij vertrouwen niet zonder meer op een computeranalyse
 • We werken aan een overzicht van onze onderzoeken. Onderzoeksbureaus waarmee de gemeente samenwerkt, houden zich aan de ‘Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek’

Samenwerken

 • De gemeente werkt samen met andere instanties zoals politie, hulpverleners of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Soms geven of krijgen wij daarbij informatie over u. We houden ons daarbij aan privacywetgeving. Binnen samenwerkingen met (zorg)partners respecteren wij naast privacywetgeving ook het beroepsgeheim. Ook samenwerking tussen ambtenaren vraagt om een zorgvuldige afweging: de beste dienstverlening en tegelijk uw privacy beschermen
 • Wij verkopen, verruilen of verhandelen uw persoonsgegevens nooit aan derden
 • We werken aan een overzicht van samenwerkingspartners waarmee wij informatie delen

Meetellen en meedoen

 • De gemeente is soms wettelijk verplicht informatie uit de Basisregistratie personen (BRP) te verstrekken aan derden. Daarnaast kunnen wij informatie verstrekken ten behoeve van maatschappelijke initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van een sportdag voor 50+. De maatschappelijke initiatieven die wij steunen, zijn vastgelegd in de Verordening BRP 2014 en het Reglement gegevensverstrekking BRP 2014. Wij leggen afspraken over het zorgvuldig en veilig omgaan met informatie vast in een ‘gegevensleveringsovereenkomst’. Als u niet wilt dat wij informatie uit de BRP verstrekken, dan kunt u om gedeeltelijke geheimhouding vragen
 • Wij verstrekken geen informatie aan andere inwoners of voor commerciële doeleinden
 • We werken aan een overzicht van partijen waaraan wij verplicht informatie moeten verstrekken en partijen waarmee wij een ‘gegevensleveringsovereenkomst’ hebben gesloten

Innovatie

 • Om als gemeente te blijven ontwikkelen experimenteren wij met o.a. nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan onze servicerobot en het meten van de luchtkwaliteit. Wij gaan hierbij zorgvuldig en veilig om met uw informatie
 • Innovatieprojecten hebben niet het doel om informatie over individuele inwoners te verzamelen of inwoners te volgen in de openbare ruimte. Wij zijn transparant over apparatuur die aanwezig is in de openbare ruimte en het doel daarvan
 • We werken aan een overzicht van grote innovatieprojecten binnen de gemeente

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG). De FG adviseert de gemeente over privacyvraagstukken en ziet toe op naleving van de privacywetgeving (AVG) en het gemeentelijke privacybeleid. Neem contact met de FG op als u meer wilt weten over de wijze waarop de gemeente omgaat met uw persoonlijke informatie. U kunt contact opnemen met de FG via fg@lv.nl, of bellen naar telefoonnummer 14 070 of bij de FG een klacht indienen over de gemeente.

Uw rechten

Privacywetgeving geeft naast verplichtingen voor de gemeente, ook diverse rechten aan u als betrokkene. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie, dataportabiliteit en het recht om vergeten te worden. Dien een verzoek in via het contactformulierexterne-link-icoon of bel 14 070