Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Te huur: Fonteynenburghlaan 9

De gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt een huurder voor de ruimte in het pand Fonteynenburghlaan 9 in Voorburg West. De bestemming voor deze ruimte is een maatschappelijke, oftewel een organisatie zonder winstoogmerk die bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn in de gemeente. De in het gehuurde aangeboden diensten dienen aan te sluiten bij het sociaal beleid van de gemeente, passend in de wijk en laagdrempelig. Huurkandidaten die activiteiten aanbieden voor thuiswonende ouderen met een beperking hebben een lichte voorkeur. Om de meest geschikte huurkandidaat te vinden zal er gebruik gemaakt worden van een eenvoudige selectieprocedure. De uit de selectie meest geschikt gebleken kandidaat zal een huurovereenkomst worden aangeboden.

Details

 • Oppervlakte: 224,6 m2 BVO gelegen aan de Fonteynenburglaan
 • Adres: Fonteynenburghlaan 9, 2275 CX Voorburg
 • Maatschappelijke huur per m2 BVO: € 90,37 per m2 BvO per jaar exclusief BTW
 • Maatschappelijke huur per jaar: € 20.297,10 (In huidige staat zonder investering/aanpassing)
 • BTW: 21 Procent
 • Servicekosten: niet van toepassing (op basis van huidige situatie)

Bouwtekening

Huurvoorwaarden

 • Ingangsdatum huurovereenkomst: 01-07-2024
 • Huurtermijn: 5 jaar met verlenging voor onbepaalde tijd
 • Huurprijs: € 20.297,10 excl. BTW
 • Servicekosten: leverings- en servicecontracten voor rekening en risico huurder
 • Indexering: huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd conform het CPI zoals gepubliceerd door het CBS
 • Betaling: per maand bij vooruitbetaling
 • Waarborgsom of bankgarantie: ter hoogte van 1 kwartaalverplichting
 • Opleveringsniveau: staat van het gehuurde bij ingangsdatum
 • Huurovereenkomst: ROZ-model 230a bedrijfsruimten
 • Algemene Voorwaarden: ROZ Algemene Bepalingen Kantoorruimte 2015

Selectiecriteria

Randvoorwaarden

 • Huurder accepteert eerdergenoemde Algemene Voorwaarden
 • Huurder accepteert voorbehoud verhuurder inzake bestuurlijke goedkeuring huurovereenkomst
 • Huurder ziet af van stellen van nadere voorwaarden

Aanvullend criterium 1

 • Maximaal 10 punten
 • Licht toe en toon aan dat de voorgenomen aan te bieden activiteiten, diensten en/of voorzieningen aansluiten bij het sociaal beleid van de gemeente, zoals zij dat heeft vastgelegd in het Sociaal Kompas

Aanvullend criterium 2

 • Maximaal 10 punten
 • Licht toe en toon aan dat voorgenomen aan te bieden activiteiten, diensten en/of voorzieningen voorziet in een behoefte in welke niet reeds wordt voorzien door een andere organisatie/instelling in Voorburg West

Aanvullend criterium 3

 • Maximaal 5 punten
 • Geef aan in hoeverre u en/of uw organisatie/instelling reeds aantoonbare ervaring heeft in hetgeen u voornemens bent in de wijk aan te bieden

Aanvullend criterium 4

 • Maximaal 5 punten
 • Geef aan of – en zo ja - in hoeverre u en/of uw organisatie/instelling activiteiten aanbiedt voor thuiswonende ouderen met een beperking

Reageren

Huurkandidaten kunnen zich aanmelden uiterlijk op 10 mei 2024 tot 17:00 uur. De aanmelding geschiedt door het per e-mail verzenden van uw motivatie en uw toelichting van maximaal 2 A4 pagina’s (lettertype Arial , lettergrootte 10) ter attentie van B.R. van den Berg via het contactformulierexterne-link-icoon onder vermelding van 'Huur Fonteynenburghlaan 9'.

Bezichtiging van de huurruimte behoort tot de mogelijkheden. Hiertoe kunt contact opnemen met B.R. van den Berg via het contactformulierexterne-link-icoon

Voor verdere vragen kunt u schriftelijk contact opnemen met de heer B.R. van den Berg via het contactformulierexterne-link-icoon

Kandidaatkeuze

Uw reactie zal door middel van puntentoekenning worden beoordeeld op motivatie en uw toelichting op de vereiste criteria. De huurkandidaat met de hoogste score krijgt vóór of op 3 juni 2024 hierover bericht en wordt uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Indien dit gesprek door de gemeente als positief wordt ervaren, volgt de aanbieding van een huurovereenkomst.

De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om niet over te gaan tot aanbieding van een huurcontract indien feiten naar boven komen inzake gebleken onregelmatige of onrechtmatige maatschappelijk of economische gedragingen van de huurder.

Kandidaten op wie de keuze niet is gevallen, ontvangen eveneens vóór of op 3 juni 2024 hierover bericht voorzien van een korte toelichting. Tegen de beslissing van afwijzing staat geen bezwaar open. Een gang naar de civiele rechter is mogelijk, maar heeft geen opschortende werking, tenzij een voorziening daarover wordt gevraagd door de Voorzieningenrechter te Den Haag.

Geen gegadigden

Indien zich vóór of op 10 mei 2024 17:00 uur geen huurkandidaten hebben gemeld, is de gemeente gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de 1e huurkandidaat die zich aandient.