Woningsplitsing of kamerverhuur vergunning

Voor het splitsen van een woning of het verhuren van 3 of meer kamers heeft u een vergunning nodig.

We werken aan een digitaal aanvraagformulier. Zodra dit formulier beschikbaar is, vind u het hier.

Wat moet u weten

 • Informeer directe belanghebbenden over uw aanvraag, bijvoorbeeld omwonenden
 • Voor het splitsen van een woning of appartement of het verhuren van kamers is ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan pas na goedkeuring van uw aanvraag woningsplitsing of kamerverhuur. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket 

Voorwaarden

Woningsplitsing

Een vergunning voor woningsplitsing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden, als bedoeld in artikel 4A:6 van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019:

 • De te splitsen woonruimte heeft een gebruiksoppervlakte van minimaal 140 m2
 • De woonruimten heeft na splitsing een gebruiksoppervlakte van minimaal 55 m2
 • Een beperkte geldigheidsduur van de vergunning, indien de vergunning voorziet in een tijdelijke behoefte
 • Eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in afdeling 7.3 van het Bouwbesluit 2012

De gemeente toetst op leefbaarheid op grond van de bestemmingsplannen.

U heeft geen vergunning nodig als een woonruimte wordt verbouwd tot twee of meer zelfstandige woonruimten ten behoeve van mantelzorg. Na de splitsing ontstaat er een zogenaamde mantelzorgwoning, waarin de zorgvrager woont in een zelfstandige woning en de zorggever woont in een andere zelfstandige woning. Als de mantelzorg beëindigd wordt, mag de mantelzorgwoning niet langer als zelfstandige woning gebruikt worden

Kamerverhuur

Een vergunning voor kamerverhuur dient te voldoen aan de volgende voorwaarden, als bedoeld in artikel 4A:6 van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019:

 • De beoogde woonruimte na omzetting in onzelfstandige woonruimten bestaat uit maximaal vier kamers die worden bewoond door elk één persoon
 • De beoogde woonruimte na omzetting in onzelfstandige woonruimten beschikt over een gebruikersoppervlakte van minimaal 24 m2 per bewoner
 • Een beperkte geldigheidsduur van de vergunning, indien de vergunning voorziet in een tijdelijke behoefte
 • Het voldoen aan de eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in afdeling 7.3 van het Bouwbesluit 2012
 • Bij het omzetten van gebouwen of gedeelten daarvan, die zijn bestemd of aangemerkt voor woondoeleinden, in 2 of minder kamers in de gemeente doet de aanvrager een melding aan de gemeente
 • Goed verhuurderschap

De gemeente toetst op leefbaarheid op grond van de bestemmingsplannen.

Geen vergunning nodig

U heeft geen vergunning nodig in de volgende situaties:

 • Voor het omzetten van een zelfstandige in onzelfstandige woonruimte voor inwoning voor maximaal 2 personen, die niet behoren tot het huishouden van de hoofdbewoner
 • Bij inwoning, waarbij de hoofdbewoner bewoont ten minste 50% van het totale gebruiksoppervlak van het gebouw bewoont en de bestaande woonruimte bij inwoning beschikt over een gebruiksoppervlak van ten minste 55 m²

Nodig bij de aanvraag

Bijlagen bij splitsen van woningen 

De volgende bijlagen moet u bij uw aanvraag voegen:

 • Schriftelijke instemming van de eigenaar
 • Motivering van de aanvraag tot splitsing
 • De gegevens over de bestaande situatie, welke, voor zover van toepassing, omvatten:
  • de huidige huur- en/of koopprijs
  • het woonoppervlak
  • de woonlaag waarop de woonruimte is gelegen
 • Splitsingstekening als bedoeld in artikel 109, tweede lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 • Bouwkundig rapport met een beschrijving en een beoordeling van de staat van onderhoud van het gebouw
 • Plattegrond van de voorgenomen splitsing in appartementsrechten
 • Onroerende zaakwaardering - adres

Bijlagen bij kamerverhuur 

De volgende bijlagen moet u bij uw aanvraag voegen:

 • Schriftelijke instemming van de eigenaar
 • Motivering van de aanvraag tot omzetting in onzelfstandige woonruimten
 • Gegevens over de bestaande situatie, het aantal kamers en de woonoppervlakte
 • Gegevens over de beoogde situatie, het aantal woningen en/of het aantal kamers en het aantal bewoners
 • Omzettingstekening
 • Plattegrond van de voorgenomen omzetting in onzelfstandige woonruimte(n)
 • Onroerende zaakwaardering - adres

 

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag met daarin het zaaknummer per email. Bij vragen, correspondentie of overleg kunt u dit zaaknummer vermelden
 • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een besluit van ons. Deze periode kunnen we eenmalig met 4 weken verlengen. Als er aanvullende gegevens nodig verlengen wij de beslistermijn