Aanmelden basisschool

Als ouder heeft u de plicht uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool. U meldt uw kind aan zodra uw kind 3 jaar is geworden. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als de school vol zit.

Wat u moet weten

 • In Nederland gaan vrijwel alle kinderen naar school als ze 4 jaar zijn. Daarvoor kunnen ze naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
 • Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dit gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: is uw kind op 13 mei jarig, dan gaat de leerplicht in op 1 juni. Lees meer over de leerplicht
 • De Onderwijsinspectie beoordeelt het onderwijs van basisscholen in Leidschendam-Voorburg. Inspectierapporten leest u op de website van de Onderwijsinspectie
 • Bekijk op de website scholenopdekaart.nl een overzicht van alle basisscholen in Leidschendam-Voorburg

Aanmelden

Kind jonger dan 4 jaar

 • Vlak voor uw kind 3 jaar wordt, zal de school u vragen of u de voorlopige aanmelding definitief wilt maken op het moment dat uw kind 3 jaar wordt. Is uw kind nog niet met een voorlopige aanmelding bij een school bekend dan kunt u vanaf het 3e jaar uw kind op een school aanmelden
 • Alle aanmeldingen die binnen een kwartaal worden ontvangen, gelden als gelijktijdig. Als in een kwartaal plaatsen overblijven, dan worden die toegevoegd aan het volgende kwartaal
 • Na ontvangst van de definitieve aanmelding op school krijgt u een ontvangstbevestiging van de aanmelding. De datum van aanmelding geeft aan in welke aanmeldperiode uw kind is aangemeld. Een aanmelding betekent nog niet dat uw kind geplaatst is
 • U kunt uw kind maximaal 1 keer aanmelden op een school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgende aanmeldperiode

Kind ouder dan 4 jaar

 • Uw kind wordt alleen toegelaten op scholen die nog plaats hebben. Informeer daarom eerst welke scholen nog plaats hebben in de groep waar uw kind in thuishoort
 • Overzicht van beschikbare plaatsen in groep op basisscholen
 • Als op een school in de jaargroep van uw kind plaats lijkt te zijn, is dat geen garantie dat uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Dit overzicht wordt bijgewerkt op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november, dus de informatie in het overzicht kan achterhaald zijn
 • Na uw aanmelding neemt de school contact op om te bespreken of uw kind kan worden toegelaten
 • De school neemt, als dat kan, contact op met de school waar uw kind eerst op zat. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten
 • Ook kan een school aangeven niet te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. In dat geval zal de school samen met u een beter passende onderwijsplek voor uw kind zoeken (wettelijke zorgplicht van de school)

Plaatsing en toelating

 • Aan het einde van de aanmeldperiode waarin uw kind drie jaar geworden is, maken alle basisscholen waar u uw kind heeft aangemeld aan u bekend of uw kind geplaatst kan worden
 • Iedere school heeft eigen criteria voor de toelating van leerlingen. U vindt ze op de website van de scholen
 • Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, kunt u een keuze maken en uw kind definitief aanmelden. U dient dan de andere scholen zelf af te melden
 • Van u verwachten we dat u de school of scholen antwoord geeft op de brief die u per post of mail ontvangt. U dient dit binnen twee weken te doen
 • Daarna komen de scholen bij elkaar. Ze vergelijken de namen van kinderen- en hun geboortedatum met elkaar zodat zij de aangemelde kinderen een plaats kunnen bieden
 • Als uw kind nog geen plaats heeft krijgt u te horen op welke scholen er wel plaats is
 • Met ouders die twee of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Zij moeten een keuze maken. Hierdoor komen er weer plaatsen vrij

Wachtlijst

 • Als er meer kinderen zich aanmelden dan de school plaats heeft ontstaat er een wachtlijst
 • Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt daarna aangeven dat u uw kind op de wachtlijst voor de betreffende school wilt laten plaatsen
 • Het initiatief voor plaatsing op de wachtlijst ligt bij u
 • U bent verplicht uw kind op een andere basisschool aan te melden

Afwijzing

 • Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen
 • Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. De school heeft dan de zorgplicht om u te begeleiden bij het vinden van een passende andere school voor uw kind
 • De school heeft zes weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met vier weken worden verlengd