Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Aanmelden basisschool

Als ouder heeft u de plicht uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool. U meldt uw kind definitief aan zodra uw kind 3 jaar is geworden. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als de school vol zit.

Wat u moet weten

 • U kunt uw kind vanaf geboorte tot de 3de verjaardag voor-aanmelden op 1 of meerdere basisscholen. De scholen kunnen u vertellen hoe u kunt voor-aanmelden. Uw kind heeft dan nog geen definitieve plek
 • In Nederland gaan vrijwel alle kinderen naar school als ze 4 jaar zijn. Daarvoor kunnen ze naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
 • Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dit gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: is uw kind op 13 mei jarig, dan gaat de leerplicht in op 1 juni. Lees meer over  de leerplicht
 • De Onderwijsinspectie beoordeelt het onderwijs van basisscholen in Leidschendam-Voorburg. Inspectierapporten leest u op de website van de Onderwijsinspectieexterne-link-icoon
 • Bekijk op de website scholenopdekaart.nlexterne-link-icoon een overzicht van alle basisscholen in Leidschendam-Voorburg

Aanmelden

Kind jonger dan 4 jaar

 • Heeft u uw kind al voor-aangemeld bij een school? Dan zal de school vlak voor uw kind 3 jaar wordt, vragen of u de voorlopige aanmelding definitief wilt maken
 • Heeft u uw kind niet voor-aangemeld bij een school, dan kunt u vanaf het 3e jaar direct voor een definitieve aanmelding van uw kind gaan
 • Aanmelding betekent nog niet dat uw kind geplaatst is
 • Alle aanmeldingen die binnen een kwartaal (aanmeldperiode) worden ontvangen, gelden als gelijktijdig. Als in een kwartaal plaatsen overblijven, dan worden die toegevoegd aan het volgende kwartaal
 • Na de definitieve aanmelding op school krijgt u een ontvangstbevestiging. De datum van aanmelding geeft aan in welke kwartaal uw kind is aangemeld
 • U kunt uw kind maximaal 1 keer aanmelden op een school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgend kwartaal

Kind ouder dan 4 jaar

 • Informeer eerst welke scholen nog plaats hebben in de groep waar uw kind in thuishoort
 • Overzicht van beschikbare plaatsen in groep op basisscholen. Dit overzicht wordt bijgewerkt op 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december, dus de informatie in het overzicht kan achterhaald zijn. Als op een school plaats lijkt te zijn, is dat geen garantie dat uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden
 • Na uw aanmelding neemt de school contact op om te bespreken of uw kind kan worden toegelaten
 • De school neemt, als dat kan, contact op met de school waar uw kind eerst op zat. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten
 • Ook kan een school aangeven niet te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. In dat geval zal de school samen met u een beter passende onderwijsplek voor uw kind zoeken (wettelijke zorgplicht van de school)

Plaatsing en toetsing

 • Aan het einde van de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar geworden is, ontvangt u een brief of mail van alle basisscholen waar u uw kind heeft aangemeld. Daarin staat of uw kind geplaatst kan worden
 • Iedere school heeft eigen criteria voor de toelating van leerlingen. U vindt ze op de website van de scholen
 • Als u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, maakt u een keuze en meldt u uw kind definitief aan op 1 school.
 • U dient daarna de andere scholen zelf af te melden. U moet dit binnen 2 weken doen
 • Scholen verwerken deze afmeldingen. Hierdoor komen weer plaatsen vrij
 • Als uw kind nog geen plaats heeft, krijgt u te horen op welke scholen er wel plaats is

Wachtlijst

 • Wachtlijst ontstaat als meer kinderen zich aanmelden dan de school plaats heeft
 • Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt daarna aangeven dat u uw kind op de wachtlijst voor de betreffende school wilt plaatsen
 • Initiatief voor plaatsing op de wachtlijst ligt bij u
 • U bent verplicht uw kind op een andere basisschool aan te melden

Afwijzing

 • Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen
 • Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. De school heeft dan de zorgplicht om u te begeleiden bij het vinden van een passende andere school voor uw kind
 • De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd