Aanmelden basisschool

Als ouder heeft u de plicht uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool. U meldt uw kind aan uiterlijk 10 weken voordat het leerplichtig wordt. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als de school vol zit.

Wat u moet weten

 • In Nederland gaan vrijwel alle kinderen naar school als ze 4 jaar zijn. Daarvoor kunnen ze naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
 • Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dit gaat in op de 1ste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: is uw kind op 13 mei jarig, dan gaat de leerplicht in op 1 juni. Lees meer over de leerplicht
 • De Onderwijsinspectie beoordeelt het onderwijs van basisscholen in Leidschendam-Voorburg. Inspectierapporten leest u op de website van de Onderwijsinspectie
 • Bekijk op de website scholenopdekaart.nl een overzicht van alle basisscholen in Leidschendam-Voorburg
 • De gemeente Den Haag heeft een andere aanmeldprocedure dan Leidschendam-Voorburg. Ga naar de webpagina van Den Haag voor meer informatie

Aanmelden

 • U mag uw kind op meerdere scholen aanmelden. Wel vragen wij u om scholen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u uw (voor-)aanmelding in wilt trekken of geen gebruik wilt maken van een plaatsingsmogelijkheid
 • Scholen en de gemeente wisselen informatie uit over de plaatsing van leerlingen. Zo krijgen scholen zicht op dubbele plaatsingen en de gemeente op leerlingen die nog nergens geplaatst zijn
 • Welke regels voor aanmelding gelden, hangt af van de leeftijd van uw kind
 • Uw kind aanmelden op een school in Den Haag? In de gemeente Den Haag geldt een andere aanmeldprocedure. Op de website van de gemeente Den Haag vind u meer informatie

Vooraanmelding (jonger dan 3 jaar)

 • Officieel aanmelden kan pas vanaf 3 jaar. Daarvoor kunt u een vooraanmelding doen. Bijvoorbeeld als de school van uw keuze de volgorde van aanmelden bepalend laat zijn en u meer kans wilt hebben dat uw kind toegelaten wordt
 • Vanaf de geboorte kunt u uw kind vooraanmelden
 • De vooraanmelding wordt een officiële aanmelding op het moment dat uw kind 3 jaar is

Aanmelding (tussen 3 en 4 jaar)

 • U kunt uw kind aanmelden als het 3 jaar is. U hoort van de school van uw keuze hoe u dat doet
 • Heeft u al een vooraanmelding gedaan, dan wordt deze automatisch omgezet in een aanmelding
 • Aanmelden betekent niet dat uw kind sowieso wordt toegelaten. U hoort binnen 10 weken of de school uw kind plaatst. Zo niet, dan kan uw kind misschien op een wachtlijst komen

Aanmelding (ouder dan 4 jaar)

 • Uw kind wordt alleen toegelaten op scholen die nog plaats hebben. Informeer daarom eerst welke scholen nog plaats hebben in de groep waar uw kind in thuishoort
 • Na uw aanmelding neemt de school contact op om te bespreken of uw kind kan worden toegelaten
 • De school neemt - als dat kan - contact op met de school waar uw kind eerst op zat. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten

Toelating

 • De school stuurt u een schriftelijke bevestiging van toelating (dit wordt ook wel plaatsing genoemd)
 • Iedere school heeft eigen criteria voor de toelating van leerlingen. U vindt ze op de website van de scholen
 • Ieder najaar komen de leerplichtambtenaar van de gemeente en de scholen samen om te overleggen over de plaatsing van kinderen. Zij vergelijken hun aanmeldingslijsten met het overzicht van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden. Iedere school geeft aan welke leerlingen toegelaten kunnen worden en welke op de wachtlijst staan. Zo komt er zicht op dubbele plaatsingen en op leerlingen die nog nergens geplaatst zijn
 • Overzicht van beschikbare plaatsen in groep op basisscholen
 • Als op een school in de jaargroep van uw kind plaats lijkt te zijn, is dat geen garantie dat uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Dit overzicht wordt bijgewerkt op 1 januari, 1 april, 1 augustus en 1 november, dus de informatie in het overzicht kan achterhaald zijn
 • Ook kan een school aangeven niet te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. In dat geval zal de school samen met u een beter passende onderwijsplek voor uw kind zoeken (wettelijke zorgplicht van de school)

Wachtlijst

 • Soms melden meer kinderen zich aan dan een school plaats heeft. Dan komt er een wachtlijst
 • Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. U kunt daarna aangeven dat u uw kind op de wachtlijst voor de betreffende school wilt laten plaatsen

Afgewezen

Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. Dat houdt in dat de school u begeleidt bij het vinden van een passende andere school voor uw kind. De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.